Uprawnienia budowlane

Aby inżynier budowy Elbląg mógł wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem i rozwijać się w branży budowlanej, musi zdobyć odpowiednie uprawnienia. Osoby na poważnie zainteresowane funkcją inżyniera budowy powinny już w trakcie studiów szukać odpowiednich biur lub firm wykonawczych, aby to w nich zdobyć uprawnienia po zakończeniu nauki.

3Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych jest sformalizowane, co jest niezbędne z uwagi na fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz może ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby, które:

posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne,

odbyły praktykę zawodową, dostosowaną do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją;

zdały egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Warto zauważyć, że do wspomnianych samodzielnych funkcji technicznych należą:

  • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

W polskim prawodawstwie istnieją dwa rodzaje uprawnień budowlanych: uprawnienia bez ograniczeń (na które wymagane jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla danej specjalności) oraz uprawnień z ograniczeniami (wymagane jest ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenie studiów magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *